Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Rekrutacja

Rekrutacja

Loading

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),

      oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
  • dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:
   1. Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1
   2. Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51
   3. Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65
   4. Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8;

Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.

 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
  1. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
  2. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
  3. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
  4. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
  5. w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

 

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji jednak wskazane jest, żeby składać wniosek jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Łomiankami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, do której prowadzony jest nabór.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice składają wnioski – od 9 do 23 marca  2018 r.

W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza określone zostały szczegółowe terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 2 do 8 marca 2018 r.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.

I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 70 punktów.

II etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (tzw. „kryteria samorządowe”).

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.

 

Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

l.p. kryterium liczba punktów dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dochód na członka rodziny 15 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny
2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10 Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna
3 Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki 15 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)
4 Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki 10 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)
5 Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym
6 Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu

 

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

 

Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

l.p. kryterium liczba punktów dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dochód na członka rodziny 15 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny
2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10 Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna
3 Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki 15 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)
4 Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki 10 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)
5 Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tej samej szkole 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym
6 Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi 5 godzin 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 23  marca 2018 r.

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00

Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

3)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do 27 kwietnia 2018 r.

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 11 maja 2018 r. o godz. 14.00.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą dostępne do pobrania w przedszkolach/szkołach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach od 9 lutego 2018 r.

Wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów. Do wniosku o przyjęcie dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

 

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *