Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie

Przedmiot działania i kompetencje

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 16 | 10 | 2013
Modyfikacja: 25 | 04 | 2019
Wydrukuj

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie :

  1. Prowadzi działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
  2. Zapewnia swoim wychowankom, którzy w roku kalendarzowym kończą 5 lat, realizację rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
  3.  Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  4. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  5. Organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
  6. Przedszkole realizuje następujące cele wychowania przedszkolnego jest:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,  zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.  Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu Zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Skip to content