Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

 1. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie jest przedszkolem, które realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i kształcenie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Łomianki
 3. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 5. Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
 6. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:00.
 7. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5 – 6 letnich).
 9. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 11. Na opłaty z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola składają się: opłata za pobyt w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłata za żywienie.
 12. Rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu.

Szczegółową organizacje pracy przedszkola reguluje Statut Przedszkola

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej