Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie określają w szczególności następujące przepisy:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r
    Nr 112, poz.1198 ze zm.)

oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

3)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

4)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.).

ZASADY OGÓLNE
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej
to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach. Zgodnie z art. 3 ustawy
Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim   zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

INFORMACJE  PODLEGAJĄCE  UDOSTĘPNIENIU
Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI  zgodnie z art. 7
Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania
materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.
2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność
(ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa,
skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK
Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej,
osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie,
wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć
u dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie.

OPŁATY
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Przedszkole będzie
musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we
wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje
powiadomiony o wysokości opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłok,i nie później
niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe
jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni)
o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje
odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH I EWIDENCJACH :
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie Przedszkola.
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie Przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.
Pobierz wniosek >>>

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej