Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: https://bippsd.edulomianki.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo ( pliki PDF). Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie audytu i aktualizacji przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Sigma Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności, skarga na brak zapewnienia dostępności

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności
Klient w zakresie dostępności przedszkola może:

 • poinformować o braku dostępności
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wnioski należy złożyć do Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie:

 • dostarczając je osobiście do Dyrektora Przedszkola (przy ul. Kolejowa 51)
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51, 05-092 Łomianki
 • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dyrektor powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Przedszkole nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy)
albo
2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym)
albo
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorami ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej – Paulina Łacisz, paulina.lacisz@poczta.lomianki.pl, tel. (22)
888 98 12.
Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności cyfrowej – Piotr Adamkiewicz, piotr.adamkiewicz@poczta.lomianki.pl, tel. (22) 888 98 26.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • zmiana odstępu między akapitami
 • zmiana odstępu między wierszami
 • zmiana odstępu między literami

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada boczne menu, które znajduje się na wszystkich stronach.

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej