Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Budżet

Budżet

8 maja 2019

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach kliknij tutaj.

Budżet Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

Kwota Planu finansowego Przedszkola na rok 2019 wynosi ogółem: 654 570,00 zł

Wydatków Przedszkola na rok 2019 zaplanowane są w następujących paragrafach:

 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników
 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne
 5. Składki na Fundusz Pracy
 6. Wynagrodzenia bezosobowe
 7. Zakup materiałów i wyposażenia
 8. Zakup pomocy  dydaktycznych i książek
 9. Zakup usług remontowych
 10. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych
 11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 12. Podróże służbowe krajowe
 13. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 14. Szkolenia pracowników
Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

 281 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej