Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Rada Rodziców

Rada Rodziców

Loading

Rada Rodziców

Przy  Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie działa Rada Rodziców.

Jej skład (nazwiska osób wybranych do Prezydium) jest podany na stronie

internetowej Przedszkola: www.przedszkole.dabrowa.waw.pl

 

  1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola przed innymi organami przedszkola.
  2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) opiniowanie możliwości podjęcia na terenie przedszkola działalności przez podmioty zewnętrzne;

2)  opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela  za okres stażu;

3)  opiniowanie wprowadzenia zajęć dodatkowych;

4)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania  i kształcenia, w przypadku, gdy organ nadzoru pedagogicznego poleca takie opracowanie.

4. Rada Rodziców w  ramach kompetencji stanowiących :

1)   uchwala regulamin swojej działalności;

2)   uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczy;

3)    uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Profilaktyki.

Rozszerzony zakres działania Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie zawiera Statutu Przedszkola (pobierz statut)

 

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej