Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna

Loading

Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

  1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
  2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
  3. Do kompetencji stanowiących  rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)     przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawianie propozycji jego zmian, a także uchwalanie zmian statutu przedszkola;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych   w przedszkolu;

3)     uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej;

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego i zatwierdzenie planu WDN;

5)     zatwierdzanie planu pracy przedszkola na każdy rok;

6)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      zestaw programów wychowania przedszkolnego;

2)      organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;

3)      projekt planu finansowego przedszkola;

4)      wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac    i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6)      wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

7)      możliwość prowadzenia na terenie przedszkola działalności przez podmioty trzecie, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

8)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

9)      pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

10)  ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

  1. Rada Pedagogiczna  ponadto:

1)      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola;

2)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

3)      ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

4)      uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

5)      wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

6)      wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

Rozszerzony zakres działania Rady Pedagogicznej zawiera Statutu Przedszkola (pobierz statut)

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej